Ostrołęka,

niedziela, 19 kwietnia 2015

Szybka kolej połączy Olsztyn, Ostrołękę, Siedlce i Lublin?

Projekt, którego zdecydowanie brakuje władzom, to odtworzenie połączenia, które roboczo nazwaliśmy Koleją Północno-Wschodnią. Pozwoliłoby ono połączyć najkrótszą trasą Olsztyn, Ostrołękę, Siedlce (i dalej Lublin i Rzeszów).

Oś kolejowa Polski Wschodniej


Propozycja Kolei Północno-Wschodniej jako elementu kolejowej osi Polski Wschodniej.

Obecnie podróż pomiędzy wieloma z tych regionalnych stolic możliwa jest tylko drogą okrężną, najczęściej przez Warszawę. Trasa bezpośrednia istnieje, ale na większości odcinków zarosła krzakami.
Część z tego połączenia zostanie zrewitalizowana w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (na mapce odcinki granatowe, na zielono inwestycje planowane do przyszłego POIiŚ), ale w części północnej wybrano trasę okrężną przez Białystok. Dzięki temu udrożnione zostaną połączenia z południa (Rzeszowa i Lublina) do Siedlec i dalej do Białegostoku, oraz z Białegostoku do Olsztyna. To potrzebne relacje, ale zabrakło połączenia między Siedlcami i Olsztynem. Prawdopodobnie dlatego, że przebiega ono w większości po terenie województwa mazowieckiego, którego nie obejmuje program dla Polski Wschodniej.

Dlatego też rewitalizację połączenia (Olsztyn –) Szczytno – Ostrołęka – Małkinia – Siedlce należy włączyć do przyszłego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Koncepcja Kolei Północno-Wschodniej

W ramach projektu konieczna będzie modernizacja istniejących linii kolejowych na odcinkach: Siedlce – Kosów Lacki – Treblinka, Małkinia – Ostrołęka, Ostrołęka – Szymany k. Szczytna. Na dalszym odcinku do Olsztyna trasa jest już zmodernizowana w ramach połączenia kolejowego do lotniska Szymany.


Fakt rozebrania mostu kolejowo-drogowego na Bugu w okolicy Treblinki i zastąpienia go mostem drogowym nie uniemożliwia realizacji niniejszego projektu, gdyż połączenie można odtworzyć śladem rozebranej linii kolejowej (łącznicy) nr 514 Treblinka – Prostyń Bug z włączeniem do linii nr 6 (Rail Baltica) w rejonie Prostynia.

Również planowana budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Treblinka – Kosów Lacki śladem linii kolejowej według naszej analizy zatwierdzonego projektu budowlanego drogi nie jest przeszkodą, gdyż szerokość pasa gruntu we władaniu publicznym (dawniej kolejowego) jest wystarczająca dla zmieszczenia jednotorowej linii kolejowej obok drogi.

Trasa będzie łączyła duże ośrodki regionalne i subregionalne wschodniej Polski (Olsztyn, Ostrołęka, Siedlce, Lublin), które obecnie nie mają bezpośredniego połączenia kolejowego, a jedynie naokoło – przez Warszawę. Zapewni dostępność kolejową także mniejszym ośrodkom jak np.: Sokołów Podlaski, Kosów Lacki, Ostrów Mazowiecka, Chorzele, Wielbark. Projekt będzie także stanowił istotny element aktywizacji gospodarczej Polski Wschodniej przez stworzenie dogodnego połączenia z portami w Trójmieście.

Popieramy wniosek Centrum Zrównoważonego Transportu o wpisanie na listę projektów kolejowych o znaczeniu krajowym projektu Kolei Północno-Wschodniej polegającego na rewitalizacji linii kolejowych na trasie: Szymany – Wielbark – Ostrołęka – Małkinia – Siedlce.

Uzasadnienie

Realizacja projektu umożliwiłaby powstanie osi kolejowej Polski Wschodniej na trasie Olsztyn – Ostrołęka – Siedlce – Lublin – Rzeszów (z kontynuacją na północy w kierunku Trójmiasta, na południu w kierunku Krakowa lub Przemyśla oraz granicy ze Słowacją).

Niektóre odcinki tej osi zostały wpisane na listę projektów o znaczeniu makroregionalnym (do PO Rozwój Polski Wschodniej) ale w części północnej wybrano trasę okrężną przez Białystok. Dzięki temu udrożnione zostaną połączenia z południa (Rzeszowa i Lublina) do Siedlec i dalej do Białegostoku, oraz z Białegostoku do Olsztyna. To potrzebne relacje, ale zabrakło połączenia między Siedlcami i Olsztynem. Prawdopodobnie dlatego, że przebiega ono w większości po terenie Województwa Mazowieckiego, którego nie obejmuje program dla Polski Wschodniej. Dlatego też rewitalizację połączenia (Olsztyn –) Szczytno – Ostrołęka – Małkinia – Siedlce należy włączyć do przyszłego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt Kolei Północno-Wschodniej przynosi znacznie krótsze połączenie w relacji Olsztyn – Siedlce (- Lublin – Rzeszów) – 261 km zamiast 456 km, a dodatkowo włącza Ostrołękę. Uzupełnienie projektów planowanych w ramach Polski Wschodniej o opisywany projekt stworzy brakujące trasy niezbędne dla zapewnienia komunikacji między głównymi ośrodkami tej części kraju. Projekt będzie także stanowił istotny element aktywizacji gospodarczej Polski Wschodniej przez stworzenie dogodnego połączenia z portami w Trójmieście.

W ramach projektu konieczna będzie modernizacja istniejących linii kolejowych na odcinkach: Siedlce – Kosów Lacki – Treblinka, Małkinia – Ostrołęka, Ostrołęka – Szymany k. Szczytna. Na dalszym odcinku do Olsztyna trasa jest już zmodernizowana w ramach połączenia kolejowego do lotniska Szymany.
Fakt rozebrania mostu kolejowo-drogowego na Bugu w okolicy Treblinki i zastąpienia go mostem drogowym nie uniemożliwia realizacji niniejszego projektu, gdyż połączenie można odtworzyć śladem rozebranej linii kolejowej (łącznicy) nr 514 Treblinka – Prostyń Bug z włączeniem do linii nr 6 (Rail Baltica) w rejonie Prostynia. Również planowana budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Treblinka – Kosów Lacki śladem linii kolejowej wg analiz CZT zatwierdzonego projektu budowlanego drogi nie jest przeszkodą, gdyż szerokość pasa gruntu we władaniu publicznym (dawniej kolejowego) jest wystarczająca dla zmieszczenia jednotorowej linii kolejowej obok drogi.

Trasa będzie łączyła duże ośrodki regionalne i subregionalne wschodniej Polski (Olsztyn, Ostrołęka, Siedlce, Lublin), które obecnie nie mają bezpośredniego połączenia kolejowego, a jedynie naokoło – przez Warszawę. Zapewni także dostępność kolejową mniejszym ośrodkom jak: Sokołów Podlaski, Kosów Lacki, Ostrów Mazowiecka, Chorzele, Wielbark. Projekt będzie także stanowił istotny element aktywizacji gospodarczej Polski Wschodniej przez stworzenie dogodnego połączenia z portami w Trójmieście.

Nazwa:
Kolej Północno-Wschodnia
 
Opis:
Rewitalizacja trasy „Kolej Północno – Wschodnia”. Projekt złożony z następujących zadań:
  • Rewitalizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele – gr. województwa;
  • Rewitalizacja linii kolejowej nr 34 na odcinku Ostrołęka – Małkinia;
  • Odbudowa linii nr 514 Prostyń Bug – Treblinka wraz z budową łącznicy umożliwiającej wjazd na posterunku Prostyń Bug na linię nr 6 bezpośrednio w kierunku Małkini;
  • Odbudowa linii nr 55 na odcinku Treblinka – Kosów Lacki;
  • Rewitalizacja linii kolejowej nr 55 na odc. Kosów Lacki – Siedlce.
Uzasadnienie:
Trasa byłaby odtworzeniem bardzo ważnego korytarza transportowego łączącego w szerszym kontekście (z odcinkami poza woj. mazowieckim) Polski Wschodniej oraz subregionalne Mazowsza: Lublin – Siedlce – Ostrołęka – Olsztyn. Projekt byłby komplementarny z innymi zadaniami zrealizowanymi w perspektywie 2007-13 lub planowanymi do realizacji w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej 2014-20: Szymany – Szczytno – Olsztyn i Lublin – Lubartów – Łuków. W krótkich relacjach projekt zapewni włączenie do sieci kolejowej miast wschodniego Mazowsza takich jak: Ostrów Mazowiecka, Kosów Lacki czy Sokołów Podlaski, zapewni dojazd do stacji przesiadkowych na liniach do Warszawy. Projekt zapewniłby połączenie kolejowe z subregionu ostrołęckiego do budowanego lotniska Szymany, a w ruchu towarowym poprawił dostępność regionów Polski Wschodniej do portów, w tym do portu w Elblągu.
Maz3
Rys. 1. Przebieg trasy Kolei Północno-Wschodniej.
Malkinia1
Rys. 2. Odcinek Treblinka – Małkinia, rozebrany pod most drogowy na Bugu, proponuje się zastąpić odtworzeniem linii Treblinka - Prostyń, z włączeniem w most na Bugu w trasie linii nr 6.
Stan obecny:
  • Linia nr 35: Zamknięta przez zarządcę infrastruktury (występują kradzieże elementów torowiska).
  • Linia nr 34:   Na odcinku Ostrołęka – Małkinia prowadzony ruch pociągów towarowych – maksymalna prędkość 60 km/h, na odcinku Małkinia – Kosów Lacki: rozebrana nawierzchnia torowa włącznie z mostem przez Bug, na miejscu którego powstał most drogowy - niezbędna odbudowa po śladzie linii nr 514 bez konieczności budowy mostu, na odcinku Kosów Lacki – Siedlce: bardzo zły stan nawierzchni,  odcinek wyłączono z ruchu ze względów ekonomicznych, pomimo istniejących odbiorców towarowych.
  • Linia nr 55: Prowadzony ruch pociągów towarowych – maksymalna prędkość 60 km/h.
Zakres:
Wymiana nawierzchni na całej długości, modernizacja peronów ze skróceniem do długości 100 m i podniesieniem do wysokości 55 cm, remont obiektów inżynieryjnych, wymiana oświetlenia peronów, modernizacja przejazdów, modernizacja systemów sterowania tylko w minimalnym zakresie.
W związku z rozebraniem odcinka linii nr 34 wraz z mostem na Bugu na miejscu którego powstał most i trasa drogowa - niezbędna jest odbudowa po śladzie linii nr 514  (bez konieczności budowy mostu) – linia nr 514 prowadzi do stacji Prostyń Bug na linii nr 6, która umożliwi przeprawę istniejącym mostem na linii nr 6 na odcinku Prostyń Bug – Małkinia – zakłada się budowę łącznicy w kierunku mostu, aby wyeliminować konieczność zmiany kierunku jazdy.
Długość odcinka:
181 km
Szacowany koszt:
360 mln zł.


wg CZT

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz